Watchman Nee

Biografie Watchman Nee
Bestellijst Watchman Nee

Biografie Watchman Nee
De Chinese Bijbelleraar en christelijk leider Watchman Nee leefde van 1903 tot 1972.

Watchman Nee werd een Christen op zeventienjarige leeftijd in China in 1920, en begon in datzelfde jaar te schrijven. Uiteindelijk werd hij, door het Hoofd (Christus), als een unieke gave aan Zijn Lichaam gegeven. Zijn dienst heeft Christus en Zijn Lichaam, de gemeente, als middelpunt. Zijn werk omvat o.a: "Zitten, Wandelen, Standhouden"; "Normale Christelijke Leven"; "De Bevrijding van de Geest"; "Het Normale Christelijke Gemeenteleven" en "De Heerlijke Gemeente". In 1952 werd hij door de communisten gevangen genomen, en bleef vervolgens tot aan zijn dood in 1972 toe in de gevangenis.

Uitgebreide biografie:
Watchman Nee werd geboren op 4 november 1903 in Swatow, China. Zijn moeder Ho-Ping was bang dat ze alleen maar dochters zou krijgen en bad daarom om een zoon, die ze ook kreeg. Ze had al twee meisjes. Hoewel ze in die tijd een naamchristen was bad ze toch om een zoon en beloofde hem terug te geven aan God. Volgens de traditie noemden ze hem Shu-tsu, hetgeen betekent: hij die doorgaat met het vereren van de voorouders. Pas in 1925 veranderde hij zijn naam in Watchman (in het Chinees is dat To-sheng).

Toen hij zes jaar oud was verhuisden de Nee’s terug naar de plaats waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen, Foochow. Toen hij 16 was ging Watchman naar de Middelbare school in Foochow (die gesponsord werd door een Anglicaans Zendingsgenootschap) om daar een westers georiënteerde opleiding te krijgen. Dat was een eerste stap naar het Trinity College dat geleidt werd door voornamelijk Ierse zendelingen van het Trinity College te Dublin. Omdat hij briljant was hoefde hij niet hard te studeren om aan de top van de klas te komen. Hoewel hij meedeed aan de Christelijke tradities als doop, communie, zondagsschool, enz, had hij niet de Here Jezus als zijn persoonlijke Redder aangenomen. Hij hield van de wereld en zocht naar aardse glorie. Hij las romans en ging graag naar de film. Hij schreef artikelen voor kranten en met het geld dat hij daarvoor kreeg kocht hij loten. In die tijd was hij voorzitter van de studentenvereniging.

Eind februari in het jaar 1920 kwam Mej. Dora Yu naar Foochow, zij was één van de eerste Chinese evangelisten, om daar een reeks opwekkingssamenkomsten te houden in de kapel van de Methodisten, de Tien-An kapel. Mevrouw Nee, die een oude vriendin was van Dora Yu, ging er heen en werd gered. Schooljongens mochten ook komen en een aantal deden dat ook. Maar Watchman niet. Hij moest niets van het geloof hebben want hij had zich een eigen toekomst in het vooruitzicht gesteld waarin hij carrière zou gaan maken. Zijn moeder nodigde hem uit maar hij ging niet omdat hij haar op dat moment haatte vanwege een onverdiend pak slaag dat hij gekregen had. In januari was er namelijk een kostbare vaas gesneuveld en Watchmans moeder was er zeker van dat hij het gedaan had; dus stelde ze hem bloot aan een vernederend pak slaag. Hoewel ze later er achter kwam dat hij het niet gedaan had bood ze nooit haar excuses aan.

Nu ze echter gered was ging ze familie bijeenkomsten houden. Toen ze op de piano begon te spelen werd ze door de Geest van God er diep van overtuigd dat ze voordat ze zouden beginnen een openlijke belijdenis moest doen aan haar zoon. Tot ieders verbazing stond ze op, liep naar Watchman, omarmde hem en riep uit: "Om Jezus wil, vergeef me alsjeblieft voor het pak slaak dat ik je onverdiend gegeven heb." Dit raakte hem diep. Nooit had hij gehoord van een Chinese ouder die gezichtsverlies wilde lijden. Als zijn moeder zo was veranderd dan moest er toch een kracht zitten in de prediking van deze evangeliste dacht hij. Het christendom moest meer zijn dan alleen een dogma. Hij ging naar de samenkomst en werd gered. Maar hij kreeg een strijd in zijn hart want voor hem stond het vast dat als hij de Here Jezus als Redder zou aannemen hij Hem ook als Heer zou moeten aannemen. "Ik moest de keuze maken of ik Hem zou gaan dienen als Zijn dienaar; want als ik Hem als Redder aannam moest ik Hem ook als Heer aannemen en Hem voor de rest van mijn leven dienen. Ik was pas zeventien en had grote toekomstplannen. Maar nu moest ik zowel van mijn zonden als van de wereld worden bevrijdt. Deze twee dingen moesten hand in hand gaan."

Na zijn redding en overgave begon hij te bidden voor de redding van zielen, maar dat werd niets. Mej. Groves, een zendelinge, vroeg hem hoeveel zielen hij al gered had vanaf zijn redding. Hij sloeg zijn ogen neer en zei dat niemand wilde luisteren en dat de fout dus bij hen lag. Watchman: "Zij zei echter dat de fout bij mij lag. Ik moest alle verborgen zonden gaan belijden, dingen met mensen in orde maken. Ze vroeg ook hoe ik getuigde. Ik zei dat ik vertelde wat ik voelde dat ik zeggen moest, of ze luisterden of niet. Zij zei dat ik eerst mensen tot God moest brengen voor ik met hen over God ging praten. Ik moest de namen die God op mijn hart legde in een schrift schrijven en dagelijks voor hen bidden, en als er een gelegenheid was dan moest ik spreken. Dat alles deed ik en het had nog geen effect. Zij moedigde me aan gewoon door te gaan. Ik kan getuigen dat op één na iedereen in het schrift gered werd. Er stonden ongeveer zestig tot zeventig namen in het schrift. Zo leerde ik de les nooit op te geven maar altijd te bidden."

Watchman wilde alles wat in de Bijbel stond doen en niets van wat er niet in stond. Terwijl hij de Bijbel bestudeerde kreeg hij het op zijn hart in alle eenvoud de dood van de Here te gedenken aan de Tafel des Heren. Hij sprak hierover met zijn vriend Leland Wang die het daarmee eens was, en dus kwamen zij op een zondag in 1922 bij elkaar in Lelands huis om het brood te breken, hijzelf, Leland, en de vrouw van Leland. Later kwamen er meer mensen bij. Voor zijn geestelijke groei ging Watchman veel naar Mej. Margaret E. Barber die in 1899 als zendelinge naar Foochow was gekomen en van die tijd af in een bungalow bij de Witte Tandenrots woonde. Hij voelde in die tijd de noodzaak van het hebben van de kracht van de Heilige Geest om effectief te kunnen werken. Zij zei tegen hem dat hij zich moest toewijden en dat alle hindernissen in zijn leven weg moesten worden gedaan. Toen kwam hij op een gegeven moment bij Psalm 73 vers 25 waar staat: "Wie heb ik nevens U in de hemel? Nevens U begeer ik niets op aarde." Op dat moment beleed hij tegenover de Here dat hij dat niet kon zeggen. Al tien jaar lang koesterde hij diepe gevoelens voor Charity, zijn jeugdvriendin. Zij was nog niet gered. "Ik probeerde haar het evangelie te verkondigen maar zij lachte me altijd uit. We hielden wel van elkaar. Ik liet haar lachen om de Here Jezus die ik verkondigde. Hoewel ik met mijn mond tegen God zei dat ik bereid was haar los te laten was ik in mijn hart daartoe niet bereid. Een week lang kon ik de woorden uit Psalm 73 niet zeggen. Op 13 februari 1922 werd dit obstakel weggenomen; ik kon haar loslaten en mijn hart werd vervuld met de blijdschap van de Heilige Geest."

Niet lang daarna werden er mensen gered. Na deze overgave veranderde hij helemaal; hij ging nettere kleding dragen en ging posters met de Evangelie boodschap op de muren van de stad plakken. In 1922 werden er Evangelisatiediensten gehouden op school en honderden studenten werden gered. Nog nooit heb ik een grotere opwekking gezien zei Watchman. De Geest van God werkte machtig. Watchman begon te zien dat Evangelisatie niet het volledige werk van God was; in Handelingen zag hij dat God plaatselijke gemeenten wilde stichten en dat de gemeente niet een plaats moet zijn waar geredden en ongeredden door elkaar heen zitten. Koren en kaf groeien samen in de wereld maar niet in de gemeente. Zijn medewerker was het hier niet mee eens, hij legde de nadruk op opwekking en Evangelisatie. In die tijd was de familie Nee bij de Methodistenkerk aangesloten en omdat hij de naam Methodist nergens vond in de Bijbel wilde hij zich niet langer zo noemen en hij liet zich dus met zijn ouders uitschrijven; hij wilde zich alleen christen noemen om zo de Naam van de Here niet verloochenen. Ook liet hij zich dopen door onderdompeling op 27 maart 1921 in het water bij de Witte Tanden Rots, net buiten Foochow. Hij las de boeken van Dean Henry Alford, B.F. Westcott, Maarten Luther, John Knox, Jonathan Edwards, George Whitefield, David Brainerd, Jessie Penn-Lewis, F.B. Meyer, J.N. Darby, G.H. Pember, Robert Govett, en anderen.

Toen hij 26 jaar was werd hij ziek, hij kreeg tuberculose. Hij had nog maar een paar maanden te leven, maar hij had het gevoel dat hij nog niet zou sterven. "Ik moest de lessen die ik de afgelopen jaren had geleerd op papier zetten zodat deze niet met mij het graf in zouden gaan. En zo bereidde ik mij voor om De Geestelijke Mens te schrijven." En in de mate waarin zijn ziekte het hem toestond begon hij dit monumentale werk dat uit drie boekdelen bestaat te schrijven. In juni 1928 had hij het klaar. In die tijd dacht hij dat het zijn laatste bijdrage aan de Gemeente was en dus bad hij: "Nu laat Gij, Here, Uw dienstknecht gaan in vrede" (zie Luc. 2:29). Hij werd ook nog gevraagd mee te helpen aan het vertalen van de Scofield Studie Bijbel in Nanking.

In april 1952 werd hem door de communistische regering bevolen naar Manchuria te gaan. Daar werd hij gearresteerd door de Veiligheidsdienst op 10 april en naar Harbin gebracht. Tussen 1952 en 1956 bereidde de regering zich in stilte voor om hem te kunnen veroordelen. Op 18 januari 1956 organiseerde het Bureau van Religieuze Zaken een serie samenkomsten in de Samenkomstzaal aan de Nanyangstraat te Shanghai. De hele vergadering moest aanwezig zijn. Er werd een lijst met de criminele gedragingen van Watchman en zijn medewerkers voorgelezen. Op 21 juni 1956 moest hij voor het Hooggerechtshof in Shanghai verschijnen en werd schuldig bevonden aan al de hem ten laste gelegde criminele handelingen. Hij werd tot 15 jaar cel veroordeeld maar werd nooit meer vrijgelaten. De eerste vijftien jaar verbleef hij in de Municipal gevangenis te Shanghai. Daar moest hij Engelse wetenschappelijke werken in het Chinees vertalen. In april 1967 had hij de vijftien jaar er op zitten maar werd niet vrijgelaten. De regering had geprobeerd hem te dwingen zijn geloof af te zweren. Dat deed hij niet en dus moest hij nog vijf jaar zitten. Hij werd in het geheim overgeplaatst naar het werkkamp Tsing-Hong in Shanghai. Zijn vrouw kon hem daar één keer bezoeken. Toen hoorde men een aantal maanden niets meer van hem. In januari 1970 werd hij overgeplaatst naar een strenger kamp genaamd de Witte Mao Berg, in het ver van Shanghai verwijderde Kwang-Teh, in de provincie Anhwei. Zijn vrouw Charity stierf in september 1971. Het was dertig mei, 09.00 uur ’s morgens, en Watchman was nog niet uit zijn slaapkamer gekomen. Gevangenis-officieren gingen zijn kamer binnen en vonden hem op bed, hij ademde nauwelijks. In de kliniek van het kamp kon men hem niet meer helpen en hij stierf om 02.00 uur in de ochtend van de eenendertigste mei 1972 op achtenzestigjarige leeftijd. Het laatste dat Watchman schreef was een briefje dat officieren onder zijn matras vlak bij zijn hoofdkussen gevonden hadden. Het luidde:

Christus is de Zoon van God, Hij stierf om de zonden der mensheid te verzoenen. Op de derde dag stond Hij op uit de doden. Dit is het grootste feit in het universum. Ik geloof in Christus en sterf.

Biografie met toestemming overgenomen van Dhr. E. Maatkamp

Een eerste Nederlandse vertaling van de volgende boeken van Watchman Nee worden binnen enige tijd verwacht:
- Niet Ik, maar Christus
- Doe Alles tot Eer van God
- Heb Elkander Lief
- Geestelijke Gezag
- Geestelijk Inzicht
- Gods Werk
- Gods Plan en de Overwinnaars
Als u zich links op deze pagina opgeeft voor de Watchman Nee nieuwsbrief, dan houden we u op de hoogte!


Bestellijst van Watchman Nee

1 tot 50 van 173 gevonden resultaten

< Vorige pagina 1  2  3  4  Volgende pagina >
NaamTitelArtikelnr.MediumPrijs €Versch. 
Watchman Nee Aan Hem Gelijk 9789086030392 Boek 14,40   2011
Watchman Nee Aanbid God 9789491706608 Boek 12,60  
Watchman Nee Aanbid God 9789491706615 E-book 7,49  
Watchman Nee Aus Glauben leben 9783880838369 Boek 1,00    
Watchman Nee Authority & Submission 9780736301855 Boek 10,90    
Watchman Nee Autoridad Espiridaul 9780829708059 Boek 7,90    
Watchman Nee Basislessen deel 1 - Een levend offer 9789063187323 Boek 7,50   2001
Watchman Nee Basislessen deel 2 - De goede belijdenis 9789063187330 Boek 7,50   2001
Watchman Nee Basislessen deel 3 - Onze samenkomsten 9789063187347 Boek 7,50   2001
Watchman Nee Basislessen deel 4 - Niet ik, maar Christus 9789063187354 Boek 7,50   2004
Watchman Nee Basislessen deel 5 - Doe alles tot eer van God 9789063187361 Boek 7,50   2004
Watchman Nee Basislessen deel 6 - Heb elkander lief 9789063187378 Boek 7,50   2004
Watchman Nee Befreiung 9783880830011 Boek 4,00    
Watchman Nee 9783880839427 Boek 2,50    
Watchman Nee Behoud van de ziel 9789070005849 Boek 14,95   1994
Watchman Nee Bibelleseplan - In einem Jahr durch die 9783880838888 Boek 4,00    
Watchman Nee Breaking/Outer Man For Release/Spirit 9781575939551 Boek 8,95    
Watchman Nee Changed Into His Likeness 9780875088594 Boek 9,90  
Watchman Nee Character Of The Lord's Worker 9781575933221 Boek 13,50    
Watchman Nee Christus - der Fels der Gemeinde 9783880830974 Boek 1,50    
Watchman Nee Christus - die Wirklichkeit aller geistl 9783880830424 Boek 4,50    
Watchman Nee Christus is alle geestelijke zaken en dingen 9780736319539 Boek 7,50  
Watchman Nee Christus ist alle geistlichen Angelegenh 9780736307529 Boek 5,00    
Watchman Nee Christus ist uns zur Weisheit geworden 9783880831032 Boek 1,50    
Watchman Nee Christus unser Leben 9783880830004 Boek 1,50    
Watchman Nee Church Affairs 9781575938042 Boek 11,90    
Watchman Nee Classics: Norm.Chr.Life/Sit,Walk/Changed 9780854767489 Boek 16,95  
Watchman Nee Conoscere Dio-Leben finden (ITALIENISCH) 9783880839663 Boek 4,50    
Watchman Nee Cristos viata noastra 9783880839373 Boek 1,50    
Watchman Nee Das Gebet der Gemeinde 9783880838857 Boek 5,00    
Watchman Nee Das Geheimnis Christi 9781575939131 Boek 5,00    
Watchman Nee 9781575937854 Boek 10,00    
Watchman Nee Das Lied der Lieder 9780736300728 Boek 8,50    
Watchman Nee Das normale Christenleben 9783775145251 Boek 9,95    
Watchman Nee Das normale Christenleben (E-Book) 9783775170048 Boek 7,99    
Watchman Nee Das normale Christenleben (Gebunden) 9783880839960 Boek 9,50    
Watchman Nee Das normale Christenleben - UNGARISCH 9783880839779 Boek 4,50    
Watchman Nee Das normale Gemeindeleben 9783880831254 Boek 9,50    
Watchman Nee Das normale Gemeindeleben 9783880838956 Boek 9,50    
Watchman Nee Das normale Gemeindeleben-POLNISCH 9783880839885 Boek 3,32    
Watchman Nee Das Werk Gottes 9783880839793 Boek 3,00    
Watchman Nee Das Wort vom Kreuz 9783880837911 Boek 4,50    
Watchman Nee De Gebedsdienst van de gemeente 9780736307208 Boek 7,00  
Watchman Nee De geest van het evangelie 9789491706592 Boek 12,34  
Watchman Nee De geest van het evangelie 9789491706585 E-book 7,49  
Watchman Nee De Geestelijke Mens 9789057190490 Boek 39,95   2002
Watchman Nee De God van Abraham, Isaak en Jakob 9780736308335 Boek 11,00  
Watchman Nee De Heerlijke Gemeente 9780736309059 Boek 10,50  
Watchman Nee De latente kracht van de ziel 9789070005832 Boek 15,75  
Watchman Nee Der Charakter eines Arbeiters des Herrn 9780736302104 Boek 10,00    
< Vorige pagina 1  2  3  4  Volgende pagina >